Conferința “Post-Educația”

Posted by

RO/EN

Prin conferința Post-educația încercăm să aducem în prim plan abordări critice și teoretice despre educația contemporană, prin subiecte precum: filosofii și teorii ale educației; abordări critice ale sistemului educațional (legislație, practici, curriculă, studii de caz etc.); pedagogii contemporane ale educației; abordări critice ale educației formale, non-formale sau informale; abordări speculative despre viitorul educației; procesul versus produsul educației; alte subiecte care aduc în prim plan contexte și situații care au legătură cu educația contemporană.

Educația în era post-internet, postumanism, post-adevăr

Întregul înțeles al conceptului post-educația își trage originea din prefixul „post-” și a fost inspirat de câteva concepte asemănătoare vehiculate cu precădere în ultimii 20 de ani: postdigital, post-internet, postumanism, post-adevăr. Aceste patru concepte fac referire la 3 aspecte ale contemporaneității:

Asimilarea noilor tehnologii.

În artă, dar nu numai, postdigital face referire la procesul de “umanizare” al noilor tehnologii, pe când post-internet face referire la faptul că noile tehnologii au fost deja asimilate, internetul nu mai este o noutate ci o stare de spirit. Postdigital este un termen mai vechi, asociat mai mult cohortei non-nativilor digitali și de aceea a dezvoltat o abordare mai critică vizavi de noile tehnologii, în schimb, post-internet este un termen recent, folosit mai mult de nativii digitali și presupune o viziune mai organică (mai ales din punct de vedere afectiv și spiritual) asupra noilor tehnologii.

Obiectivarea non-antropocentrismului

Postumanismul este un concept folosit în filosofie și în alte discipline umaniste prin care antropocentrismul este depășit de sau asimilat unei viziuni noi, justificată prin concretizarea și materializarea unor stări de fapt precum: impactul negativ al omului asupra mediului înconjurător, urgența mitigării încălzirii globale și a pierderii biodiversității, emergența inteligenței artificiale, neurotehnologiei, prosteticii inteligente și a bioingineriei, precum și noi descoperiri în domeniul cogniției animalelor și implicațiile morale ale acestor descoperiri.

Trivializarea și denaturarea legitimării adevărului

Post-adevărul este un concept popularizat începând cu 2016 după rezultatele Brexit și al alegerilor prezidențiale din SUA, care face referire la impactul negativ al dezinformării și propagandei asupra opiniei publice și societății în general prin folosirea Internetului și mai ales a rețelelor de socializare. Deși termenul de “politici post-adevăr” exista și înainte de 2016, după evenimentele din acest an, conceptul de post-adevăr face referire strictă la vulnerabilizarea accesului la informație prin știri false, teorii ale conspirației și mediatizarea de controverse fabricate și alte modalități de manipulare și influențare a maselor specifice comunicării pe baza Internetului și a rețelelor de socializare.

De asemenea, post-educația poate face referire și la postmodernitate, la proiectul eșuat sau consumat al modernității în ceea ce privește educația formală.

De remarcat faptul că, în acest context, “POST” nu face referire strictă la CEVA (un eveniment, o etapă, o tehnologie, o practică, o proprietate etc.) care a trecut și a dispărut, ci la MOMENTUL care a TRECUT în care acel ceva era o noutate, era important, era la modă, aducea o perspectivă nouă etc. “Post” sugerează faptul că “internetul”, “umanismul” și “adevărul” s-au asimilat, s-au erodat, s-au pierdut în fundal sau au devenit ceva prea comun, așa cum poate s-a întâmplat și cu educația.

 

 

PROGRAM

10:00 Marius Stoica și Nita Mocanu – Cuvânt de deschidere

Pedagogii ale secolului 21

Keynote speaker:

10:15 – 10:45 Prof. Dr. Gila Kolb Research Didactics of the Arts, Schwyz University of Teacher Education – Have we ever been digital? Reflections on a post-digital art education / online, en

Speakeri:

10:45 – 11:15 Lect. univ. dr. Mihaela Constantinescu, Facultatea de Filosofie a Universității din București – Post-boți & viitorul tehno://moral al educației

11:15 – 11:45 Prof. dr. Mihaela Frunză, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie, UBB Cluj – Post-educația și filosofia cu copiii  / online

11:45 – 12:15 Lect. univ. Adrian Moleavin, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București – Știința complexității ca memă a post-educației

12:15 – 12:45 Annika Rohde – Create Your World, Ars Electronica, Linz, Austria- Ars Electronica – U19, Create Your World / en

12:45 – 13:15 Pauza

Filosofii contemporane ale pedagogiei

13:15 – 13:45 Conf. dr. Ciprian Mihali, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie, UBB Cluj – Economia atenției și ignoranța voluntară în epoca postadevărului

13:45 – 14:15 Mihai Fuiorea, Profesor Liceul Teoretic „Decebal” București – Despre educație și autoritate

14:15 – 14:45 Doru Căstăian, autor, profesor Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați – Educaţie şi formare în epoca virtualului / online

14:45 – 15:15 Sam Bunn, artist, Linz, Austria – A Sketch of a Dream of Post Education in Liberty Square/ online, en

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

The Post-Education Conference

Education in the post-internet, post-humanism, post-truth era

The whole meaning of the post-education concept derives its origin from the prefix „post-” and was inspired by several similar concepts circulated mainly in the last 20 years: post-digital, post-internet, post-humanism, post-truth. These four concepts refer to 3 aspects of contemporaneity:

Assimilation of new technologies.

In art, but not only, postdigital refers to the „humanization” process of new technologies, while post-internet refers to the fact that new technologies have already been assimilated, the internet is no longer a novelty but a state of mind. Postdigital is an older term, associated more with the cohort of non-digital natives and therefore has developed a more critical approach towards new technologies, on the other hand, post-internet is a recent term, used more by digital natives and implies a vision more organically (especially from an affective and spiritual point of view) on new technologies.

The objectification of non-anthropocentrism

Posthumanism is a concept used in philosophy and other humanistic disciplines through which anthropocentrism is overcome by or assimilated to a new vision, justified by the concretization and materialization of certain states of fact such as: the negative impact of man on the environment, the urgency of mitigating global warming and the loss biodiversity, the emergence of artificial intelligence, neurotechnology, intelligent prosthetics and bioengineering, as well as new discoveries in animal cognition and the moral implications of these discoveries.

Trivialization and distortion of legitimizing the truth

Post-truth is a concept popularized since 2016 after the results of Brexit and the US presidential elections, which refers to the negative impact of disinformation and propaganda on public opinion and society in general through the use of the Internet and especially social networks. Although the term „post-truth policies” existed before 2016, after the events of this year, the concept of post-truth refers strictly to the vulnerability of access to information through fake news, conspiracy theories and the mediating of fabricated controversies and other ways of manipulating and influencing the masses specific to communication based on the Internet and social networks.

Post-education can also refer to postmodernity, the failed or spent project of modernity in terms of formal education.

It should be noted that, in this context, „POST” does not strictly refer to SOMETHING (an event, a stage, a technology, a practice, a property, etc.) that has passed and disappeared, but to the PASSED MOMENT when  THAT something was new, was important, was fashionable, brought a new perspective, etc. „Post” suggests that „internet”, „humanism” and „truth” have become assimilated, eroded, lost in the background or become something too common, as perhaps happened with education.Through the Post-education conference, we try to bring to the fore critical and theoretical approaches about contemporary education, through topics such as: philosophies and theories of education; critical approaches to the educational system (legislation, practices, curriculum, case studies, etc.); contemporary pedagogies of education; critical approaches to formal, non-formal or informal education; speculative approaches about the future of education; the process versus the product of education; other topics that bring to the fore contexts and situations related to contemporary education.

Keynote speaker:

Prof. Dr. Gila Kolb Research Didactics of the Arts, Schwyz University of Teacher Education
Have we ever been digital? Reflections on a post-digital art education (online presentation in lb. English)

Speakers:

Prof. Dr. Ciprian Mihali, Faculty of History and Philosophy, Department of Philosophy, UBB Cluj
The attention economy and voluntary ignorance in the post-truth era

Prof. Dr. Mihaela Frunză, Faculty of History and Philosophy, Department of Philosophy, UBB Cluj
Post-education and philosophy with children (online presentation in Romanian language)

University Lect. Dr. Mihaela Constantinescu, Faculty of Philosophy of the University of Bucharest
Post-bots & the techno://moral future of education

University Lect. Adrian Moleavin, University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu” Bucharest
Complexity science as a meme of post-education

Mihai Fuiorea, Teacher at „Decebal” Theoretical High School Bucharest
On education and authority

Doru Căstăian, author, teacher „Dimitrie Cuclin” Galati High School of Arts
Education and training in the virtual era (online presentation in Romanian language)

Sam Bunn, artist, Linz, Austria
A Sketch of a Dream of Post Education in Liberty Square (online presentation in lb. English)

Annika Rohde, Create Your World, Ars Electronica, Linz, Austria
Title reserved (presentation in lb. English)

The project is part of the national cultural program „Timișoara – European Capital of Culture in 2023” and is financed by the Municipality of Timișoara through the Project Center.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *